Predikan för Petalax och Bergö 27.1.1002

Domsmakt som belöning
Matt. 19:27-30

 

27. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: ”Se, vi hava övergivit allt och följt dig; vad skola vi få därför?” Mark. 10:28 f. Luk. 18:28 f.
Strax innan Petrus ställde sin fråga, hade en man frågat Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv. Mannen menade att han hade hållit lagen och undrade vad som ytterligare behövdes. Jesus hade då sagt : "Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig." Men mannen hade då gått bedrövad sin väg, eftersom han var mycket rik. Han skulle ha fått en skatt i himmelen, men han satte större värde på sina jordiska ägodelar. När mannen hade gått yttrade Jesus åt lärjungarna de bekanta orden 'Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike'. Och då blev lärjungarna förskräckta. 'Vem kan då bli frälst'? frågar de. Skulle de kanske inte ens komma in i det Gudsrike som Jesus skulle grunda? Hade de vandrat omkring med Jesus helt förgäves? Lärjungarna hade visserligen inte varit rika. Men de hade i alla fall lämnat allt. Och nu hade de hunnit ställa om sitt liv. Någonting borde de väl ändå få i stället.

28. Jesus svarade dem: “Sannerligen säger jag eder: När världen födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron,
då!. . . "Ge er till tåls nu lite! Visst får ni komma med i himmelriket. Och ni kommer inte att förlora någonting på att ni har följt mig. Visst ska ni få ersättning för det som ni har lämnat bakom er. Ni ska få så mycket, att det inte bara täcker förlusterna utan ger mångfaldigt och t.o.m. hundrafalt igen. Och ni behöver inte vänta till efter döden. Ni ska få det redan här i tiden." Ingen som för min och evangelii skull har övergivit hus eller bröder eller systrar eller moder eller fader eller barn eller jordagods, ingen sådan finnes, som icke skall få hundrafalt igen: redan här i tiden hus och bröder och systrar och mödrar och barn och jordagods mitt under förföljelser och i den tillkommande tidsåldern evigt liv." Mark. 10:29,30.

Och detta skulle ske när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron. Vad var nu hans 'härlighets tron' för något? Det hade lärjungarna ingen aning om då, men det lät ju bra. Senare förstod de att Jesus beträdde sin härlighetstron via sitt lidande för våra och alla människors synder. Jesu lidande och död såg i människors ögon visserligen ut som ett fullständigt nederlag, men det innebar en ‘världens nyfödelse’. Hela världen renades då från sin syndaskuld och fick i Gud Faders ögon en ny och rättfärdig gestalt. Det var inte lite, att få Fadern att se på den fallna världen på det sättet.

‘Människosonens härlighets tron’ är alltså den maktställning som Jesus uppnådde genom att utföra frälsningsuppgiften. Då gav Fadern honom rätt och fullmakt att döma världen. Detta beskrivs också i Uppenbarelseboken, där det talas om att Jesus som det slaktade Lammet är ensam värdig att öppna bokrullen.

då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar. Jes. 65:17. Dan. 7:9 f. Matt. 25:31. Luk. 22:29 f. Upp. 3:21, 20:4, 21:1f.
Också Lärjungarna skulle få använda Jesu domsmakt. Lärjungarnas ‘troner’ är detsamma som delaktigheten i resultatet av Jesu försoningsverk. Lärjungarna skulle få utöva sin domsmakt redan här i tiden - i analogi med att också den övriga ‘ersättningen’ skulle ges redan här i tiden.

Världen har - genom Jesu gärning - redan sonat sina brott mot Gud, och lärjungarna fick i uppdrag att förkunna en frikännande dom åt alla som de mötte. "Gå ut i hela världen och förkunna evangelium", nämligen budskapet om Guds nåd åt alla människor. På samma grunder som Jesus hade makt att förlåta synder, skulle också lärjungarna utdela förlåtelse i kraft av Jesu försoningsgärning. Tolv lärjungar skulle sitta på tolv troner. Det betyder att alla Jesu lärjungar i alla tider - också vi - ska ha denna domsmakt.

Och vilka skulle lärjungarna döma? Jo 'Israels tolv stammar', nämligen alla som hör till Israels folk. Och vilket Israel är det då? Både Jesus själv och aposteln Paulus har talat om det. Judarna var visserligen israeliter men bara i jordisk mening. Bara en del av dem tillhörde det egentliga och sanna Israels folk. Det sanna Israel har sin upprinnelse i Jesu återlösningsverk. Genom det blev hela världen ett sannt Israel, ett Guds folk, heligt och rent. Det blev renat från sina synder, som Johannes döparen sade, när han pekade på Jesus: "Se Guds Lamm, som borttager världens synd.

Och så långt var allt gott. Men sedan händer det ständigt, så som det står i slutet av vår text, att ‘många av de första blir de sista’. Av alla dem som blir tillerkända den frikännande domen genom Jesu död blir många ohörsamma och drar genom över sig en annan dom, en fällande dom. En sådan dom har Jesu lärjungar inte rätt att uttala över någon. Det gjorde inte Jesus själv heller. (Joh. 12:48, 3:17f.) Han sade istället: "Den som inte tror, han är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds Sons namn." Joh. 3:18.

Lärjungarna fick bara ett arbetsredskap, evangeliet om Guds nåd: 'Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat'. (Mark. 16:15) Det var glädjens budskap om Guds nåd som de skulle tillhandahålla åt människorna. Och om någon sen inte ville tro den nåd som erbjöds, så lade han därigenom själv Guds dom på sig.

Tänk, att vi får vara domare i Guds rike och förkunna syndernas förlåtelse åt varandra - och det på helt juridiska och lagliga grunder: Jesus har redan burit och borttagit alla våra synder.

29. Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel. 1 Mos. 12:1,2. 5 Mos. 33:9. Job. 42:12 f. Mark. 10:29 f. Hebr. 10:34
Utom domsmakten skulle lärjungarna också få ersättning för de jordiska anförvanter och ting som de för Kristi namns skull måste överge. Men hur är det möjligt att den som förlorar moder eller syskon skall få dessa mångfaldigt igen här i tiden? Svaret är, att det här görs ett byte av de förlorade jordiska anförvanterna mot andra människor, till vilka Kristi lärjungar har en högre och mycket närmare släktskap, nämligen alla Kristi lärjungar i alla tider. Mark 3:33.

Vad skulle vara bättre än att vi skulle få behålla alla våra närmaste inom Guds rikes krets? Men det händer tyvärr alltför ofta när det glada budskapet förkunnas, att det kommer till en brytning också inom familjen. Då har vi istället kvar den sanna gemenskapen med alla Jesu vänner. Och den gemenskapen blir oss alltmer kär och oumbärlig.

Vidare säger texten: Allt det jordiska goda, som är försvinnande, byts mot det himmelska goda, som är bestående. Dessa byten görs emellertid av alla Kristi lärjungar, även om man inte alltid måste avstå synligt från det jordiska goda. Det är här fråga om var vi har vårt hjärta, i det jordiska eller i det himmelska. Matt 10:39

30. Men många som äro de första skola bliva de sista, och många som äro de sista skola bliva de första.” Matt. 20:16. Mark. 10:31. Luk. 13:30
Många som är ivriga att tjäna Gud, gör det dess värre i ett köttsligt sinne och tar äran åt sig själv. Dessa blir ‘de sista’ d.v.s. de går miste om ersättningen. Andra däremot, som under medvetande om sin egen svaghet har tytt sig till Guds nåd, de skall komma före d.v.s. de ska få ut ersättningen.

Denna text lär oss, 1) att det är en nåd att få utstå vanära och fördömande i världen för Kristi skull, eftersom förmånen att få dela Kristi domsmakt och tillsäga syndare en frikännande dom är så mycket större än förnedringen i denna världen, samt 2) att det är en nåd att för Kristi skull nödgas överge något av det försvinnande jordiska goda, eftersom ersättningen är mångfaldig och bestående.

Må vi alltså bruka frikostigt den domsmakt som är oss given i Guds nåds evangelium. Och må vårt hjärta vara i det himmelska goda och hos dem som likt oss själva behöver och längtar efter Guds nåd. Amen.


Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5
Predikningslistan - Startsidan