Predikan 27 juni 2014 i Pörtom

 

Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud,
ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel.
Jes. 61:10

 

Profeten Jesaja talar om Guds stora gåva till oss genom Jesus Kristus. Jesaja levde många hundra år före Kristi födelse, men genom Guds Ande förstod han, att frälsningen genom den utlovade Messias gällde inte bara människorna i framtident, utan också honom själv personligen. Han såg i Anden framåt mot frälsningens stora dag, när Jesus, Guds Son skulle med sitt blod och sin död rena hela människosläktet från synd. Och han gläder sig stort över frälsningen genom Jesus.

Vi är alla inräknade i Jesu frälsningsverk. Du och jag, liksom alla andra syndare, har blivit renade av Jesus från all synd. Jesus har burit det straff, som Gud ansåg oss vara värda. Nu är Gud för Jesu offers skull välvilligt inställd mot oss. Han kan inte längre vara annat än god mot oss. Han är nämligen trofast, så att han inte kräver ut straff mer än en gång. Jesus har burit vårt straff.

Gud har också gett oss ett särskilt tecken på att han för Jesus skull är nöjd med oss: Att han på påskdagens morgon uppväckte Jesus till liv från döden, betydde att han godkände Jesu offer som fullgod ersättning för alla våra missgärningar och synder. Han erkände, att allt var gottgjort och att friden var återställd mellan Gud och oss.

Därmed är nu allt förlåtet, allt ont som vi har gjort och som vi gör i tankar, ord och gärningar. Det är för alltid utstruket ur Guds böcker och från hans åsyn. I Guds ögon är vi inte längre syndare och hans motståndare, utan hans vänner. Detta gäller alla utan undantag, hurudana vi än är.

Därför har vi inte längre något att frukta eller rädas för. Den Allsmäktige är vår vän för Jesu offers skull. Som människor fruktar och räds vi för allt möjligt, inte minst för sjukdom och död. Men när Gud själv är på vår sida efter det att Jesus har lidit döden i vårt ställe, kan vi vara trygga. Han är med oss både i livet och i lidandet och i döden.

Vi som lever i tiden efter det att Herren Jesus fullbordade sitt syndaborttagande frälsningsverk, vi har det bättre ställt än Jesaja. Vi kan läsa i Guds Ord, att det verkligen har skett. Vi är frälsta från våra synder. Ingen kan med rätta anklaga oss på domens dag för någonting. Våra synder är oss för alltid förlåtna.

Och dessutom har vi fått någonting mer än vad Jesaja fick. I det heliga dopet har Gud klätt oss personligen i den frälsningens klädnad och rättfärdighets mantel, som Jesaja skriver om. Gud gjorde oss genom dopet till ägare av allt som Herren Jesus har förvärvat åt oss genom sitt frälsningsverk. Gud bekräftade genom dopet, att han står vid det som han redan har godkänt.

Och inte nog med det. I samma dop gav han oss också del i det eviga livet. Han födde oss på ett andligt sätt till sina egna barn. Vi är nu Gudasöner och Gudadöttrar och syskon med hans egen Son Jesus Kristus. I dopet upphöjde Gud oss från vårt liv som syndare till gemenskap med sig själv i rättfärdighet. Det är en upphöjelse, som inte ens Guds heliga änglar har kunnat drömma om.

Nu befinner du dig visserligen här lekamligen i din jordiska omgivning, och den är fylld av besvär och all sorts svårigheter. Och så har det varit också för Herren Jesus och alla hans profeter och lärjungar under deras jordeliv. Vi är inga undantag i det stycket.

Men mitt under allt detta tillhör vi en helt annan värld, nämligen Guds rike. fast det riket är osynligt för våra jordiska ögon, är det verkligt, och mer verkligt än det vi kan se omkring oss. Det vi nu ser för ögonen ska försvinna, men Gus rike betår evigt. Aposteln Paulus skriver, att vårt liv, det liv som vi fick i dopet, det är fördolt med Kristus i Gud, men det ska bli uppenbart, när det jordiska har försvunnit.

Guds stora frälsningsgåva genom Kristus är given åt alla. Och var och en som inte föraktar hans gåva, utan tror och accepterar den som en ren gåva av Guds barmhärtighet, de åtnjuter den genom tron och är för evigt saliga. Men de som genom egen fromhet, vill göra sig förtjänta av Guds gåva, de skymfar gåvans givare och kommar aldrig in i hans himmel. Ty Guds gåva är en ren gåva och given åt alla utan krav.

Guds gåva genom Kristus är en gudomligt härlig gåva. Men så länge vi har vår jordiska tillvaro för våra ögon, har vi svårt att föreställa oss och tro på det stora, som Gud har gett oss genom Kristus. Vi är som lärjungen Petrus. Han försökte gå på vattnet, så som han såg Herren Jesus göra det. Så länge Petrus hade blicken fäst vid Jesus, och så länge han hade i minnet hans ord ”Kom!”, så länge gick det bra, och Petrus hölls ovanpå vågorna. Han litade på Herrens löfte att få komma ur båten och gå på vattnet. Genom det löftet var ju ansvaret lagt på Herren och Petrus fick bara göra efter löftet. Men så snart Petrus såg på det djupa vattnet, då blev han rädd och glömde Herrens löfte. Och då började han sjunka.

När vi ser jordelivets svårigheter torna upp sig som berg framför oss, och när vi känner hur våra krafter tas bort allt efter hand, då blir vi rädda och då är det som om hoppet och tron skulle vara som bortblåsta. Men då får vi igen, mitt under alla prövningar, fästa vår blick på Herren Jesus och komma ihåg hans ord och löften. Vi får ta till oss samma ord, som Herren gav åt Israels folks ledare Josua, när denne fick den stora uppgiften att leda folket. Herren sade åt honom: ”Var inte förskräckt eller förfärad, ty Herren din Gud ärmed dig vart du än går."

Tar vi fasta på det löftet, då hålls vi i anden ovanför jordelivets stormiga sjögång utan att sjunka ner i hopplöshet. Och när det känns som värst, får vi göra så som Petrus gjorde: han vände sig till Jesus och sade: ”Herre hjälp!” Och Jesus tog honom vid handen och förde honom till båten i trygghet. Gud vill, att vi ska tro på honom och på det som han har gett oss personligen i det heliga dopet, syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Vi har fått allt det till skänks och det får vi räkna med.

Tack, himmelske Fader, för att du på grund av Jesu offer har förlåtit oss all synd och gjort oss rättfärdiga och dugliga för din himmel. Hjälp oss genom din Ande att ta fasta på det. Amen.