Predikan för Närpes 24 februari 2013

Glädjen i Kristus
Jes. 35

 

Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.Den skall blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig ochjubla.
Libanons härlighet skall ges åt den, Karmels och Sarons prakt. De skall få se Herrens härlighet, vår Guds majestät.
Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda: "Var starka, frukta inte!" Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.
Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla.
Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor.
Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv, vass och bambu. En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen".
Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.
Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den.
Herrens friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

I kapitel trettiofyra har Herren talat om straff och förstörelse över Edoms land. Edoméerna var Esaus efterkommande. Esau hade sålt sin förstfödslorätt för en soppa. Edoméerna är då en symbol för alla som säljer bort sin rätt att få var Guds barn mot ett liv i otro och gudlöshet, eller med andra ord: Edoméerna symboliserar dem som menar klara sig själv, d v s utan frälsare, inför evigheten och Guds domstol. De är under Guds dom. Allt som de har drömt om och hoppats på skall bli till intet. Allt stort som de åstadkommer i denna världen blir värdelöst när Guds dom drabbar dem. Men i detta kapitel, det trettiofemte, talar Herren om den stora upphöjelse som han ska ge dem som är fattiga i sin ande, dem som inte har något att berömma sig av eller visa fram inför Gud. Det som ingenting är, skall Gud upphöja och göra stort, nämligen genom sin Son Jesus Kristus.

Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den skall blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla.
Ödemarken och hedmarken är bilder av människans inre väsen, som i sig självt är helt utfattigt på verkligt andligt liv. Det gäller undantagslöst alla människor. Alltsedan Adams syndafall har ingen liv i sig själv. Men här utlovas att den ödemarken skall blomstra som en lilja och till och med fröjda sig och jubla. Det är Gud, den Allsmäktige, som gör något åt den torra hedmarken genom sin Son Jesus Kristus. Det blir plötsligt liv och andlig växtlighet i själen, inte i liten skala utan stort och härligt. Och det blir jubel och glädje. Här är det Herren Jesus Kristus själv som genom profeten Jesaja profeterar om detta några hundra år innan han kom hit ner till oss och gav oss det liv som gör öknen till en blomsteräng.

Libanons härlighet skall ges åt den, Karmels och Sarons prakt.
Libanon betyder vit. Libanons berg når så högt, att topparna är snöklädda och vita. Så är Libanon en bild av vår rättfärdighet och renhet i Jesus Kristus. Karmel betyder trädgård. Karmels berg är känt för sin rika och blommande växtlighet. Så är Karmels berg en bild av Andens gåvor som Gud ger oss genom Jesus Kristus. Sarons slätt är mycket bördig och ger rikligt med bete för boskapen. Så är Saron en bild av Guds rika välsignelser, som kommer oss till del, när Gud uppenbarar sin härlighet för oss.

De skall få se Herrens härlighet, vår Guds majestät.
Det som får en människas inre att leva upp och blomstra och jubla är åsynen av Herrens härlighet och Guds majestät. Herren Jesus talade många gånger om sin kommande härlighet. Strax före sitt lidande och sin död för världen sade han: "Nu är Människosonen förhärligad", nämligen genom det lidande som han då hade gått in i. Vill vi se Herrens härlighet, ska vi vända blicken mot hans korsdöd. Där är han förhärligad. Där syns hans gudomliga kärlek till oss fördömelsevärda syndare. Det är den anblicken som livar vår fattiga och döda själ. Så högt älskar Gud oss. Guds majestät visar sig i det att Herren Jesus förmådde fullborda sin uppgift och ge oss människor frukten av sin seger. Guds majestät visar sig i det att han segrar när han låter sig förnedras och lider.

Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän.
De i sig själv starka behöver inte stärkas, men de som har insett sin maktlöshet inför Guds krav på rättfärdighet, de skall få kraft ovanifrån. Det är så bestämt av Gud. Kraften finns i evangeliet om syndernas förlåtelse på grund av Jesu försoningsverk.

Säg till de försagda: "Var starka, frukta inte!"
Försagda blir vi, när vi ertappas på bar gärning med synd. Och synd är svek gentemot Gud. Men Gud lovar kraft och trygghet åt just sådana, som nödgas erkänna sin synd. Han lovar nämligen hämnas på våra fiender. Han lovar det här genom profeten:

Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.
Gud hämnas inte på de kraftlösa och försagda utan på den som har gjort oss kraftlösa och försagda, nämligen synden med dess hotande följder av straff och död. Gud har nu redan för länge sen kommit genom sin Son Jesus Kristus och frälst oss från våra synder och överträdelser.

Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla.
Då, när Jesu frälsningsverk predikas och Guds nåd uppenbaras för oss, då öppnas våra ögon, så att vi ser. Vi ser då inte bara vår egen fattigdom, utan framför allt Herrens härlighet och Guds majestät. Då hör vi vad vi inte tidigare har hört, fast vi också kan ha varit närvarande. Då sitter vi inte längre stilla och tysta och stirrar på vår egen andliga oförmåga, utan då prisar vi Gud i vårt hjärta och inför andra. Då uppenbarar Gud för oss det som Paulus beskriver med orden "vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana." Och Paulus skriver vidare, att Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. 1 Kor. 2:9-10. Gud uppenbarar detta stora och underbara för oss här på jorden genom evangeliet, inte nån gång efter döden.

Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv, vass och bambu.
Orsaken till detta nya liv och jubel i själen är den friska vattenström som utgår från Guds och Lammets tron, som det talas om i Uppenbarelseboken. Den friska vattenflod, som ger liv åt vår själs öken är evangeliet om en den frikännande dom som förkunnas åt oss i kraft av Lammets blod. Lammet Jesus Kristus har nämligen betalt vår omätliga syndaskuld med sitt blod. Jesus säger om detta friska vatten, att det blir i oss en källa till evigt liv. I vår ofruktbara själ flyter Jesu förlåtelses friska vatten och åstadkommer liv och glädje både åt oss själva och åt andra.

Schakalen är ett hundlikt ökendjur som jagar i flock och äter vad den kommer över, också as. Utan nådens evangelium är vi som schakaler som försöker livnära oss på vad som finns i öknen, men med Kristi himmelska bröd har vi andlig näring tillfyllest. "Säv och vass och bambu" är vattenväxter, som motsvarar det andliga liv, som utgår från evangeliets friska vatten.

En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen".
Jesus är själv den vägen, förlåtelsens väg, den väg som betyder att vi har förlåtelse för alla våra synder och överträdelser. Det är också den enda vägen som för till livet, ja, den är själva livet. Den vägen gör, att alla som vandrar på den, är heliga och rättfärdiga.

Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem.
Hör sägs, att den vägen är till för de orena, som vi alla ju är. Men så snart vi har kommit in på den vägen åtnjuter vi dess renhet och rättfärdighet. Jesus är vår rättfärdighet. Den som tror på honom är delaktig av hans rättfärdighet. Det är automatiskt.

De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.
Av naturen är vi alla verkligen dårar i andligt avseende. Vårt gamla köttsliga sinne är förblindat ifråga om andliga ting. Vi vet ingenting och förstår ingenting. Men Vägen själv är en levande väg, som för oss rätt. Fast vi inte vet något annat än att våra synder är oss förlåtna på grund av Jesu utgjutna blod, så är vi på rätt väg.

Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den.
Djävulen sägs gå omkring som ett lejon, som söker efter byte. Men de som vandrar på "den heliga vägen" d v s vet och håller fast vid att de är återlösta från sina synders skuld genom Jesu blod, är utan fara.

Herrens friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel.
Vi har alla varit borta från vår Skapare, och vårt gamla Adamssinne är och förblir borta från honom intill döden. Men det liv som vi har i tron på Jesu förlåtelse, det livet har redan kommit tillbaka i Guds gemenskap. Det har kommit till gemenskapen med alla de heliga i det himmelska Jerusalem på jorden. Ja, vi har kommit tillbaka med jubel. Tyvärr märker vi inte så mycket av det nya livets jubel i vår själ, men det finns där som en stilla frid, och det lever upp var gång vi på nytt ser vår synd förlåten.

Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.
När sker det? Dessa ord brukar läsas vid jordfästningar, där man tänker på livet efter detta. Men orden ska tillämpas här och nu. Den som tror på Herren Jesus har redan evigt liv och evig glädje i hans nåd. Han har fröjd och glädje i syndernas förlåtelse. Hans sorg och suckan över synd och svaghet flyr bort för nådens evangelium. Allt som Herren Jesus profeterade genom profeten Jesaja äger vi nu i honom som har frälst oss från våra synder genom sin död och sin uppståndelse. Det är fakta, som vi för vår själs salighet må ta till oss. För det finns inget annat som gör oss saliga än det som Jesus redan har gjort för oss. Amen.

_____________

Bön: Tack, Herre Jesus Kristus, också för detta kapitel, som du har låtit profeten Jesaja nedteckna! Du har infriat dina löften att ge oss syndare rättfärdighet och upphöjelse genom din död. Undervisa oss genom din Ande i ditt ord om din stora härlighet, som du fick genom låta dig förnedras och dödas för vår salighets skull! Lär oss förstå, att du har gett oss del i denna din härlighet, så att vi utan fruktan kan se evigheten an och möta Gud i hans härlighet. Amen.