Predikan för Dagsmark 12 jan 2013
Den himmelska härligheten

 

Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himmelen och bad: "Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge liv åt alla dem, som du har gett åt honom. Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med en härlighet, som jag hade hos dig innan världen var till." Joh. 17:1-5

Vi behöver bli delaktiga av den himmelska härligheten, för att vi ska kunna möta vår Skapare, ty han är härlig och hela himmelen är fylld av hans härlighet. Om vi inte har den härligheten, kan vi inte vara där. Så viktig är den himmelska härligheten för oss. Vi måste få del av den här på jorden, annars är det för sent.

Vi människor är födda helt utan den härligheten. Aposteln Paulus skriver till romarna, att vi "alla har syndat och saknar härligheten från Gud." Rom. 3:23. Vi måste alltså få del av den på något sätt. Hur får vi det då?

Paulus har lösningen. Han skriver om "ljuset, som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet". 2 Kor. 4.4. Vi får alltså del av Kristi härlighet genom att lyssna till nådens evangelium och ta vara på det. I samma stycke talar Paulus om "kunskapen om Guds härlighet". Det är fråga om en särskild kunskap, som ingen av oss har utan att den ges oss. Vidare säger Paulus, att härligheten strålar ut från Kristi ansikte. Eftersom Kristi ansikte är synonymt med budskapet om nåd för oss syndare, befinner vi oss under Kristi härlighets sken, när evangeliet om honom och hans nåd predikas för oss.

Vad är då Guds eller Kristi härlighet? Kort och gott är det den upphöjelse och ära och makt, som kommer av Jesu offer. Både Fadern och Sonen förhärligas genom Jesu offergärning för världen. Både Fadern och Sonen upphöjs av den ära och bevis på makt, som frälsningsverket innebär: Fadern förhärligas genom det att han utgav sin ende Son till att offras för världen, Sonen förhärligas genom att han offrade sig själv. Omedelbart före sin korsfästelse ber Herren Jesus till sin Fader: "Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig! ... Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader förhärliga nu mig med den härlighet, som jag hade hos dig innan världen var till." Joh. 17:1,4,5.

Hur märkligt den än låter, skulle Sonen bli förhärligad genom att dö, genom att dö plågsamt som en dödsdömd förbrytare. Efter sitt dop vid Jordanfloden befann han sig nu i djup förnedring. Han hade tagit på sig våra synder och bar dem i sin kropp. Genom att lida våra synders straff skulle han få tillbaka sin höga ställning i den himmelska härligheten, som han tidigare hade haft. I hans självutgivande offer segrade och triumferade nämligen hans och Faderns kärlek till oss syndiga och fördömelsevärda människor. Den kärleken ger dem deras härlighet, som består i ära och upphöjelse och makt över all synd och ondska.

Men hur berör då denna Guds och Sonens härlighet oss människor? - Jo, det att Gud, den Allsmäktige älskade oss så högt, att han utgav sin ende Son i döden för oss, och att Sonen villigt gav sitt liv för oss, det är oss till upphöjelse och ära och härlighet. Detta ger oss vårt värde inför Gud, det ger oss Guds härlighet. Och den härligheten har sin grund i Guds eviga och gudomliga kärlek till oss. Något annat värde har inte vi människor, än det som Guds kärlek i Kristus ger oss. Vi är värdelösa i oss själva, liksom allt skapat, men oändligt värdefulla för Gud. Jesu död för oss ger oss vårt värde. Så högt älskar Gud oss var och en.

När vi då ser på Jesus, Guds Son, på vad hans död betyder för oss, då ser vi inte bara hans kärleks härlighet, utan också att vi har blivit förhärligade i hans och Faderns kärlek till oss. Frågan är då bara huruvida vi ser den härligheten och behåller den genom tron, så att vi har något att visa upp inför Guds tron. Utan den härligheten klarar vi oss inte. Vi blir inte mottagna i himmelen, där idel härlighet råder.

Vi får alltså se och uppleva Kristi härlighet, när evangeliet om hans nåd tränger in i våra hjärtan, så att den bor i vårt medvetande genom tron. Jesus säger i sin bön till Fadern: "Den härlighet, som du har gett mig, den har jag gett åt dem." I Joh. 17:22. 'Dem' syftar på de tolv, som Jesus hade undervisat om Guds barmhärtighet och härlighet. Jesus sade också i samma bön: "Jag är förhärligad i dem." Joh. 17:10.

Detta förhärligande är alltid Guds verk genom den helige Ande, så att Anden ger tron på evangeliet åt människor, ingen kan själv ta sig tron. Jesu undervisning hade gett lärjungarna tron på honom. När du nu håller före, att du blott och bart genom Jesu offer är förlåten och heliggjord, då är Jesus förhärligad i dig, då äger du Jesu härlighet och är redo för att möta Gud i hans härlighet.

Man kan alltså se Guds härlighet bara genom tron på Guds nåd genom Jesu verk. Den som inte tror, ser ingenting av Guds härlighet. Jesus sade åt Marta vid lasarus grav: "Har jag inte sagt dig, att om du tror, ska du få se Guds härlighet?" Joh. 11:40. Aposteln Johannes skriver i sitt första kapitel: "Vi såg hans härlighet, som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning." Joh. 1:14.

Vi ska inte låta lura oss av det ljussken som kan stråla ut från evangeliets härlighet. Härligheten består inte i ljusskenet utan i själva källan. Det står att herdarna vid Betlehem "kringstrålades av Guds härlighet". Men varifrån kom det ljuset? Var det inte det största av alla budskap som ängeln hade med sig, nämligen att Frälsaren har blivit född till jorden? På samma sätt var det på förklaringsberget. De tre lärjungarna såg då Jesu härlighet och även Mose och Elia, som var med där, visade sig i härlighet. Varav kom sig den strålglansen? Jo, det står att Mose och Elia samtalade om Jesus bortgång, som skulle ske i Jerusalem. De samtalade alltså om det allra viktigaste: Guds stora nåd, som skulle uppenbaras genom Jesu offer. Det var källan, nämligen Guds härlighet genom evangeliet.

Någon större härlighet än den som kommer sig av Jesu offergärning finns inte. Genom den förhärligas både Fadern och Sonen och vi människor. Vid sin uppståndelse återfick Herren Jesus den härlighet, som han hade hos Fadern innan världen var till. Han sade till sina lärjungar strax efter sin uppståndelse, när han påpekade deras tröghet att tro skrifternas profetior: "Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?" Luk. 14:26.

Vad är det då för en härlighet som Jesus avser, när han säger: "När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron."? Matt. 25:31. Vi får en ledtråd av Jesu ord, som jag redan citerade:"Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?" Luk. 14:26. Jesus kom in i sin härlighet vid sin uppståndelse. Petrus säger detsamma: "Gud uppväckte honom och gav honom härlighet." 1 Petr. 1:21. Jesus kom alltså in i sin stora härlighet vid sin uppståndelse och så har han lovat komma tillbaka och förbli kvar hos oss intill tidens ände.

Han är alltså med oss nu i sin härlighet genom sitt evangelium. Vi ser hans härlighet genom evangeliet om Guds nåd. Vi ska komma ihåg, att Jesus höll sitt tal om sitt återkommande i sin härlighet före sitt lidande. Innan han hade fullbordat sitt stora verk var hans härlighet inte uppenbar, även om den skymtade fram t ex vid hans födelse och på förklaringsberget och för dem som trodde hans predikan. Han siktade hela tiden framåt mot den dag, när han hade fullbordat sitt stora verk och skulle kunna använda sin vunna härlighet för oss.

Men änglarna då, som han skulle ha med sig, vilka är de? Änglar i biblisk mening betyder först och främst Ordets förkunnare. En församlingsängel är en förkunnande församlingsföreståndare. Paulus skriver till Timoteus: "Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening." 1 Tim. 5:21. De utvalda änglarna var högst konkreta och närvarande personer, som hade ansvar i församlingen. Sen kan vi också fråga oss, om det alls finns några större änglar än Jesu apostlar. Nej, det finns inte. Redan som återlösta och andligen födda barn till Allsmäktig Gud är var och en av oss mycket förmer än andarna i himmelen, som är tjänsteandar till tjänst för oss som ärver frälsningen. Jesus kommer alltså till oss i sin härlighet nu efter sin uppståndelse genom de jordiska änglar, som predikar hans evangelium.

Men det stod också, att han då skulle sätta sig på sin härlighets tron. Vad är hans härlighets tron? Uttrycket "härlighets tron" betyder den domsmakt som han har på grund av härligheten som han fick genom sin död för världen. Han satte sig på den tronen i och med att hans verk var fullbordat, så att evangeliet om den fullbordade återlösningen kunde predikas. Och nu sitter han på den tronen och dömer - varhelst evangelium om hans nåd predikas.

Den härlighet, som Jesus fick genom sin offergärning, inbegriper alltså domsmakt över alla människor. Det är just det som han åsyftade vid sin himmelsfärd: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar, döpande dem och lärande dem..." Matt. 28:19,20. Jesus har knutit sin makt till sin lära, sitt evangelium. Han utövar sin domsmakt genom evangeliets predikan, så som han själv sade till Nikodemus: "Den som tror blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn." Joh. 3:18. Ordet 'namn' betyder i bibliskt sammanhang personens livsgärning. Jesu namn betyder frälsare, han frälste världen från dess synder. Vi ska alltså tro på honom som vår personlige frälsare, som har frälst oss från våra synder.

Det är således inte likgiltigt hur vi ställer oss till hans evangelium. Guds domstol är inte långt i fjärran i tiden, den står här mitt ibland oss, varhelst evangeliet om Guds nåd i Kristus predikas. Det är fråga om dom eller frikännande. Den som inte tror är redan dömd, säger Jesus. Men den som tror har redan evigt liv genom evangeliet om Jesu härlighet och han kommer inte under någon dom.

Aposteln Petrus sätter nästan likhetstecken mellan Kristi evangelium och härligheten. Han skriver, att Gud "har kallat oss genom sin härlighet" , nämligen genom den härlighet som evangeliet uppenbarar för oss. 2 Petr. 1.3. Något av detsamma kan man utläsa från Jesu bön till Fadern: Den härlighet, som du har gett mig, har jag gett åt dem, för att de skall vara ett, likasom vi är ett, jag i dem och du i mig." Joh. 17:22. Jesus hade gett Guds härlighet till sina lärjungar genom sin predikan.

Av detta citat ser vi också, att Guds härlighet har en förenande funktion. Vad är det då i härligheten som förenar oss med varandra och med Gud? - Det är Guds nåd och kärlek i Jesus Kristus. Den härligheten är en gåva av Gud till oss var och en. Må vi då frimodigt hålla före, att vi har fått den och äger den och så vara för evigt saliga i Kristi härlighet! Amen.

Bön. Vi tackar dig, Herre Jesus, att du kommer till oss i din härlighet med syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet på grund av ditt offer. Må din Ande genom evangeliet uppenbara din härlighet för oss till evigt liv! Amen.