Predikan i Purmo pingstdagen 07

Jesu himmelrike på jorden 2
Upp 21:9-27

 9. En av de sju änglarna med de sju skålarna, som var fyllda med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sade: "Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru."
10. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud,
11. och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.
12. Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar.
13. I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar.
14. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar.
15. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur.
16. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika.
17. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika.
18. Muren var byggd av jaspis, och staden bestod av rent guld som liknade rent glas.
19. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd,
20. den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist.
21. De tolv portarna bestod av tolv pärlor, och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas.
22. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel.
23. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet.
24. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den.
25. Stadens portar skall aldrig stängas om dagen -- natt skall inte finnas där 26. - och folkens härlighet och ära skall föras in i staden.
27. Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.
_____________________________

9. En av de sju änglarna med de sju skålarna, som var fyllda med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sade: "Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru."
De sju skålarna med Guds vrede syftar på något som beskrevs i ett föregående kapitel. Det gällde då Jesus, som drack Guds vredes vin under syndens dom. I föreliggande textvers nämns änglarna, skålarna och plågorna bara för att uttrycka vem som talar med Johannes, nämligen Guds helige Ande.
Här har vi nämligen ett par i uppenbarelseboken vanliga tal, talen tre och sju, som inte betyder det som vi menar att de betyder. Talet tre är inte bara lika med tre stycken utan betyder i första hand gudomlig. Tretalet finns här dolt i de tre uttrycken änglar, skålar och plågor, och denna trefald anger att dessa ting har gudomligt ursprung. Det viktiga är alltså inte 'änglar, skålar och plågor', utan det tretal som de tillsammans utgör.
Talet sju betyder inte nödvändigtvis sju stycken, utan betyder andlig, och här betyder det alltså Guds Ande, eftersom här finns både gudomens tretal och andlighetens sjutal.

Ängeln som kom och talade med Johannes var alltså Guds Ande, som kom med ett budskap från Gud. Bara genom Guds Ande kan man se och uppfatta vad som är himmelskt och av Gud, och här är blir det fråga om Kristi brud, Kristi sanna församling, som Anden vill visa åt Johannes.

10. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud,
11. och som ägde Guds härlighet.
Det stora och höga berget är inte vilket berg som helst utan berget Golgata, där Jesus led döden för världens synder. De rättfärdigas skara eller den heliga staden Jerusalem blir synlig endast i ljuset av Jesu syndaborttagande lidande. Alla människor tillhör den skaran, som blev ren i hans blod. Någon annan möjlighet, att se denna heliga stad, än från den allmänna rättfärdiggörelsens synvinkel finns inte. Detta om den allmänna rättfärdiggörelsen genom Jesu död återkommer gång på gång i uppenbarelseboken. Gud är den som handlar ifråga om vår frälsning och salighet. Vi lägger ingenting till det.

Dess (den heliga stadens) strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.
Den heliga gemenskapen har Guds rättfärdighets renhet, nämligen den av Sonen vunna rättfärdighetens renhet. Denna rättfärdighet är fullständig, så att den omfattar hela människan på allt sätt. Den återlösta skaran är i Guds ögon en mycket dyrbar ädelsten. Den har nämligen Jesu blods värde. Vi är lika värdefulla för Gud som hans egen Son - inte i oss själva, för att vi är unika personligheter - utan för Guds egen obegripliga kärleks skull.

12. Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar.
13. öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar.
Muren kring Kristi församling är det nytestamentliga förbundet, som Gud slöt med världen i Kristi blod. Luk. 22:20. Tolvtalet är Guds folks tal, sammansatt av världens tal (fyrtalet) och Guds tal (tretalet). Tolv ska alltså inte läsas som tolv utan som Guds folk. De som går in genom förbundets portar, är alltså Guds folk, här kallat Israels barns tolv stammar. Men tolv portar betyder alltså inte heller tolv utan 'nådesförbundets port, nämligen Jesus, den enda port som leger till Guds rike. De tolv änglarna betyder på samma sätt det förbundets ena och enda ängel, nämligen, Jesus, genom vilken vi kommer in i Guds gemenskap. Mal. 3:1. Hebr. 9:15.
Fyrtalet i stadens fyra sidor betyder hela världen, alla människor. Tretalet har vi redan nämnt som uttryck för det som har gudomligt ursprung. Här säger det att det är fråga om Guds portar, hans gåva i Kristus. Guds gåva är alltså given åt hela världen.
Nådesförbundets mur omkring oss är omöjlig att rasera eller gringgå, eftersom Kristi blod redan har flutit och bekräftat förbundet. Nådesförbundet står fast i evighet.

14. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar.
Här har vi talet tolv igen, som betyder förbundet i Kristus. Tolv grundstenar ska läsas 'förbundets grund'. Tolv apostlar är 'förbundets apostlar'. Nu råkar de faktiskt också vara tolv till antalet. Jesu tolv apostlar är förbundets predikanter. Men här är det nu fråga om deras gemensamma förkunnelse som grundstenar i Jesu lära. Den lära som de förkunnar, nämligen evangeliet om syndernas förlåtelse i Jesu blod, är hela stadens grund.

15. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur.
Guds Andes mätstång är Guds lag. Att den är av guld betyder att den är evigt gällande och bestående. Inte ens så mycket som en prick av lagen förgås eller lämnas förbisedd. För att något ska få komma inför Guds ansikte och bestå inför honom, måste det hålla måttet enligt Guds lag. Den som talade med Johannes och hade denna mätstång i sin hand för att med den mäta staden och dess portar och dess mur, var alltså Guds helige Ande. I denna uppmätning är det fråga om att se efter huruvida vi verkligen är rättfärdiga i Kristus, huruvida Jesus själv som porten till himmelriket har gjort vad som behövdes för att Gud skulle vara nöjd samt huruvida muren, nådesförbundet är rätt grundat i enlighet med Guds lag.

16. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred.
Fyrkanten med dess fyra sidor är, på samma sätt som portarnas fyrtal, ett uttryck för hela världen, alla människor. Världen är inte till någon del olika, utan lika lång som bred, alla människor ryms in där.

Och han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika.
Med tolvtalet, som är Guds folks tal, sägs här, att världen är genom och i Kristus bliven Guds folk. Att folket helt och hållet är Guds understryks dessutom med tusentalet. Tusentalet består av tiotalet, fullständighetens tal, multiplicerat med sig själv tre gånger, d v s med Guds tretal. Också denhär versen uttrycker den allmänna rättfärdiggörelsen, som innebär att hela världen är rättfärdiggjord i Kristi död.

17. Han mätte också upp dess mur till etthundrafyrtiofyra alnar efter människors mått, som också är änglars.
Tidigare blev sagt, att fridsförbundet i Kristi blod är stadens mur och skydd. Att muren mäter etthundrafyrtiofyra måttenheter d v s tolv gånger tolv, innebär, att hela förbundsfolket ryms innanför förbundet mur; men å andra sidan inga andra heller.

18. Muren var byggd av jaspis, och staden bestod av rent guld som liknade rent glas.
I Upp. 4:3 sägs att han (Gud) som satt på tronen var till utseendet såsom jaspis och karneol. Enligt 21:11 var hela stadens strålglans som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Guds härlighet strålar således både från honom själv och från hans nådesförbund i Kristus samt från förbundets folk. Guldet är en symbol för det luttrade och evigt bestående. Glas var dyrbart på biblisk tid. Såsom rent glas inte är grumlat av smuts, så är den heliga staden helt fri från synd. Den rättfärdighet, som människosläktet har ävt efter medlaren Jesus, blev luttrad i hans död och inför Guds domstol.

19. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd,
20. den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist.
Stenarna i stadsmuren är symboliska för Guds ord i det nya förbundets text, och varje sådant ord är en dyrbar ädelsten. Var och en har sin färg och skönhet. De griper in i varandra och bildar den fasta murens helhet.

21. De tolv portarna bestod av tolv pärlor, och varje särskild port var en enda pärla.

Talet tolv betyder Guds folk, förbundsfolket. Tolv portar är inte heller tolv stycken, utan en och densamma port, varigenom Guds folk går in, nämligen Jesus Kristus. Han är porten och dörren till Guds rike. Han är också en enda pärla. Det innebär, att hans budskap är odelbart. Man kan inte ta delvis hans budskap och delvis något annat. Här har vi alltså ett uttryck för evangeliets odelbarhet och fullkomlighet.

Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas.
Stadens gata är vägen till nådens tron, till syndernas förlåtelse. Det rena guldet syftar på det eviga evangeliet. Upp. 14:6. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås, säger Jesus enligt Mark. 13:31. Den gatan och vägen är en helig och ren väg likt glasets genomskinlighet. Den är beredd av Jesus, och den är Jesus själv.

22. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel.
Jesus talade om sig själv som ett tempel. Joh. 2:21. Ni som har blivit döpta till Kristus, har iklätt er Kristus. Gal. 3:27. I Gud är det som vi lever, rör oss och är till. Apg. 17:23. Gud ska inte tillbes på någon särskild plats, utan i Ande och sanning, säger Jesus. Joh. 4:21 f. Vi som är så fästa vid tinnar och torn i denna världen, har skäl att tänka på detta. Gud är inte beroende av den yttre kyrkliga institutionen. De yttre formerna är en del av denna världen och växlar med den. Lammet är det sanna templet, i vilket vi tillbe Gud och har vår glädje.

23. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet.
Lammet är i evangeliet om syndernas förlåtelse det andliga livets sanna sol och dag. Inget världsligt ljus kan fungera som det ljuset. Inga mänskliga tankar eller filosofier kan ha något sant att säga om vad som rör sig i himmelriket. Det är bara Jesus och hans verk som är himmelrikets ljus.

24. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den.
Evangeliet upplyser oss om den fullbordade frälsningen i Kristus. I det ljuset får vi vandra. Jordens egentliga kungar är inte de världsliga herrarna utan Guds folk, de saktmodiga. Dessa regerar världen genom evangeliet. De har all sin härlighet i evangeliet om Kristi nåd.

25. Stadens portar skall aldrig stängas om dagen -- natt skall inte finnas där Vi minns kanske bibelordet 'Detta är den dag som Herren har gjort' och flera liknande. Dagen betyder budskapet om Guds nåd i Kristus. Evangeliet är alltid ett nådens ljus. Närhelst och varhelst det ljuder är det fritt fram för vem som helst att tillräkna sig nåden.

26. - och folkens härlighet och ära skall föras in i staden.
Detta betyder, att den som blir delaktig av evangeliets innehåll, tillskriver sin frälsning och rättfärdighet allena åt Kristus och behåller ingen ära för sig själv. Min härlighet och ära är Kristi nåd och kärlek, det faktum att han har gett sitt liv för mig.

27. Aldrig någonsin skall något orent komma in i den,
Så total är betydelsen av Jesus Golgataverk för vår frälsning, att ingen människa som räknar med någon egen förtjänst ifråga om frälsningen kan komma in i de heligas gemenskap. Vår tro, vår avgörelse, vår syndaånger, vår andlighet eller fromhet, allt sådant är ovidkommande och får inte ens nämnas, när det gäller att komma in i de heligas och Guds gemenskap. Där gäller enbart Jesu blod, och det har redan flutit.

och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, får komma in i Guds stad
Det är skändligt och lögnaktigt att inte ge Gud den ära som är enbart hans.

utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.
Bara de som från begynnelsen är skrivna i Lammets bok kan komma in i Guds rike. Av det föregående framgår det något om vilka de är. Det är nämligen de som räknar enbart med Lammets förtjänst för sin salighet. Och däri ligger vår visshet om vår egen salighet. Det är Guds vilja att vi räknar enbart med Jesu förtjänst och så vinner våra själar. Ty Guds nådesförbund i Kristus står fast i evighet. Amen.


Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5.

Predikningslistan - Startsidan