Predikan hålles om Gud vill i Sideby sjunde söndagen efter pingst 29 juni 2008

Mammons makt och Guds makt

Mark. 10:17-27

 

 17. När han sedan begav sig åstad för att fortsätta sin väg, skyndade en man fram och föll på knä för honom och frågade honom: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?" Matt. 19:16 f. Luk. 18:18 f.
Mannen tycks inte ha varit nöjd med de judiska rabbinernas undervisning om den saken. Hade han månne genomskådat skenheligheten i deras leverne? När han då hörde talas om Jesus och kanske också hörde honom tala, förstod han att Jesus var en from man, en som i motsats till rabbinerna levde som han lärde. Han hade fått så mycket förtroende för Jesus, att han beslöt sig för att tala med honom, och nu hade han bråttom att träffa honom så länge han ännu var inom räckhåll.
Men innan Jesus besvarar mannens fråga, ställer han en motfråga:

18. Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena.
Kanhända var det av artighet utan närmare tanke på innebörden i orden som mannen kallade Jesus för god. Men Jesus tar upp tråden: Vad menar du med att kalla mig god? Är det bara en artighetsfras från din sida, eller är det så, att du har börjat förstå, att jag är Guds Son? Du ska inte kalla mig god ifall du som rabbinerna menar, att jag är bara en människa!

Efter det påpekandet går Jesus till själva frågan som mannen ställde 'Vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?'
Eftersom mannen uppenbart var inne på lagens väg och tänkte, att han själv skulle kunna skaffa det eviga livet åt sig på något sätt, tar Jesus fasta på det. 'Den som håller Guds lag ska få leva' har Gud lovat. Hur var det egentligen med mannens hållande av lagen? Eftersom Jesus visste att mannen var rik, kanhända på bekostnad av andra människors fattigdom, tog han till tals lagens andra tavla om kärleken till nästan.

19. Buden känner du: 'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke begå äktenskapsbrott', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära falskt vittnesbörd', 'Du skall icke undanhålla någon vad honom tillkommer', 'Hedra din fader och din moder'." 2 Mos. 20:12 f. 5 Mos. 5:16 f., 24:14 f.
20. Då svarade han honom: "Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom."
Det trodde han verkligan på fullt allvar. Han måste ha tagit till sig rabbinernas utläggningar av Mose lag. De hade nämligen gjort om lagen - till ett regelverk för yttre handlingar, regler som man med lite möda kunde följa. Att lagen kräver hjärtats engagemang och tankens renhet hade rabbinerna lämnat åsido. De hade gjort detsamma som man gör också i våra dagar: de hade tagit fasta på vissa delar av Guds ord och förbigått andra delar. Sådant som inte passade dem tolkade de om till något lättare.
Mannen kom alltså fram med det han hade lärt sig av rabbinerna och som han hade följt. Han hade på ett ytligt sätt avhållit sig från lagbrott, men Jesus såg, att hans hjärta var långt ifrån den renhet som lagen åsyftar. Han älskade inte sin nästa såsom sig själv.

21. Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom
'Stackars människa! Du är fastkedjad i rabbinernas lära! Du tar stöd av dem för att försvara din egenrättfärdighet. Och nu tänker du, att det fattas bara lite, som du själv skulle kunna åstadkomma, för att få evigt liv!? Nej, det fattas mycket, alltför mycket. Du älskar inte din nästa, utan dina pengar.

Han (och) sade till honom: "Ett fattas dig: Gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig."Matt. 6:19 f. Mark. 8:34. Luk. 12:33.
De orden föll med tyngd över mannen. Jesus visste väl, att mannen inte skulle kunna förmå sig att ge bort sin förmögenhet, och han krävde det egentligen inte, men han ville visa honom hur bunden han var vid sina ägodelar och hur falskt hans vittnesbörd om laguppfyllandet klingade.

Jesus lovar honom en skatt i himmelen, en stor skatt, inte bara evigt liv utan också evig salighet tillsammans med Gud själv och alla heliga, nämligen om han ger bort allt vad han äger. Inte så att förstå, att han skulle förtjäna evigt liv genom att ge bort sina ägodelar (1 Kor. 13:1-3), utan Herren Jesus skulle ge honom den himmelska skatten som gåva. Så länge som mannens hjärta var fyllt av kärlek till denna världen - och så länge han var nöjd med sina egna prestationer ifråga om laguppfyllandet, var han inte i stånd att ta emot den himmelska skatten. Man kan inte älska både Gud och Mammon. Mannen behövde ändra sinnelag, bli omvänd från sin kärlek till rikedomen till Guds kärlek. Nu levde han för penningen. Han borde leva för Gud.

Att ha jordiska ägodelar och förvalta dem är ingen synd utan en uppgift. Så var t ex Abraham, trons fader, mycket rik också i jordisk mening. Men det jordiska var inte hans hjärtas högsta glädje.

Jesus gav alltså mannen ett svar som hans fråga förutsatte: Han fick veta vad han själv måste göra för att få evigt liv, om han faktiskt tänkte gå gärningarnas väg och försöka fötjäna livet åt sig. Han borde inse att han inte skulle klara det. Han borde vända om och ta fasta på det evangelium som Jesus predikade.

22. Men han blev illa till mods vid det talet och gick bedrövad bort, ty han hade många ägodelar.
Hans hjärta var fäst vid hans jordiska rikedom. Han kunde inte tänka sig att ge bort den. För det andra erkände han inte heller för Jesus sin oförmåga att slita sitt hjärta från de jordiska ägodelarna. Om han hade gjort det, skulle han ha fått se en annan väg än gärningarnas väg till det eviga livet: Syndaförlåtelsens väg.

23. Då såg Jesus sig omkring och sade till sina lärjungar: "Huru svårt är det icke för dem som är rika att komma in i Guds rike!" 24. Men lärjungarna häpnade vid hans ord. Då tog Jesus åter till orda och sade till dem: "Ja, mina barn, huru svårt är det icke att komma in i Guds rike!
25. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike."
Ords. 11:28. 1 Tim. 6:9 f., 17.
Vi ska inte tro att vi är annorlunda än mannen i texten. Älskar jag Gud av allt mitt hjärta, av all min själ och av allt mitt förstånd och av all min kraft? Mark. 12:30. Alla människor älskar något annat mer än Gud. Vi har våra avgudar - också om vi inte äger någonting av Mammons goda: Vi har oss själva med våra egenrättfärdighetsgärningar till avgud. Det största problemet för mannen i texten var inte den materiella rikedomen i sig, utan hans hjärtas bundenhet både vid hans egenrättfärdighet och vid rikedomen. Vårt fallna kött har sin rikedom i det som inte är någon rikedom. Vårt jordiska sinne är sädant. Och det är helt omöjligt för oss att byta sinnelag.
Om inte Gud själv genom sitt evangelium föder i oss ett nytt och andligt sinne, förblir vi utanför Guds rike. Därför är det helt befängt att som mannen i texten till det yttersta vilja räkna med den egna förmågan när det gäller att skaffa sig en sann rättfärdighet.
Människans totala oförmåga att frälsa sig själv beskrivs på många sätt och på många ställen i bibeln. Den kunskapen är nämligen en förutsättning för att vi ska kunna förstå evangeliet om frälsningen i Kristus.

För lärjungarna var sanningen om människans andliga oförmåga tydligen något nytt.
26. Då blev de ännu mer häpna och sade till varandra: "Vem kan då bli frälst?"
27. Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men icke för Gud, ty för Gud är allting möjligt."
1 Mos. 18:14. Job. 42:2. Jer. 32:17. Sak. 8:6. Luk. 1:37.
Här har vi en av bibelns grundsanningar: Vår frälsning är helt beroende av Gud, av vad han har gjort för oss och vad han gör.
Psalmisten har uttryckt det åskådligt: Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Ps. 127:1,2. Vilka är då Herrens vänner, som han gör allt för och ger allt åt medan de sover? Jesus säger det: Den som älskar mig, han håller mitt ord. Herrens vänner är alltså de som tror och tar vara på hans undervisning, dels om vår oförmåga och dels om Guds förmåga, de som tror evangelium om att Gud har gjort och gör det som är omöjligt för oss. De är Herrens vänner. Åt dem har han genom evangeliet redan gett allt som hör till himmel och salighet - utan att de har bidragit med någonting alls. Egentligen har han gett allt åt alla, men bara hans vänner förstår vilka himmelska skatter det är fråga om.

Först frälste han oss från våra synder genom Jesu offer, och sedan uppväcker han oss med det budskapet till tro på hans nåd.
När han har gjort det med oss, då frågar vi inte längre: Vad ska JAG göra, för att ärva evigt liv, utan då förstår vi, att vi har evigt liv i Jesus Kristus och hans verk.
Mannen i texten använde ett bra uttryck: att 'ärva evigt liv'. Den som ärver förtjänar inte sitt arv. Det bara tillfaller honom som arvtagage. Herren Jesus har dött i vårt ställe, och vi ärver det som han lämnade efter sig i sin död, nämligen syndernas förlåtelse, evigt liv och evig salighet.
Den som vet att han ärver något har bara ett bekymmer, nämligen att se till han inte av någon anledning går misste om arvet. Arv ska bevakas. Men också till det är vår egen förmåga obefintlig. Därför står vårt hopp också i det fallet till Gud och hans Ande. Och det hoppet kommer inte på skam. Gud är trofast, så att han för Kristi lydnads skull bevarar oss i tron intill änden.

Så är vår frälsning och eviga salighet inte en fråga om vad vi ska göra utan om vad Jesus har gjort för oss och ännu härefter gör. Vårt liv är i de bästa händer. Må vi låta det vara i hans hand, inte lägga någonting till det som han har gjort färdigt och inte heller försöka ta framtiden i våra egna händer, utan fastmer tacka och lova Gud för att han har gjort och gör alltjämt det som är omöjligt för människor. Amen.

Bön: Vi tackar dig, Gud,vår himmelske Fader, för att du i din Son, Jesus Kristus har åstadkommit för oss det som var omöjligt för oss: Du gav oss rättfärdigheten och det eviga livet genom hans död för våra synder. Vi tackar dig också för att du undervisar oss om detta genom din Ande, helgar oss i ditt ord och behåller oss i tron. Din är äran för allt nu och alltid. Amen.

Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5
Predikningslistan - Startsidan