Predikan för gudstjänst i Purmo 25 maj 2008 kl 10 och i Åvist kl 13.00 samt i Övermark bönehus 17 okt kl 19

Skatten och pärlan

Matt 13:44-46
Alternativ text för andra söndagen efter pingst

 

44. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.
45. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor.
46. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den.

Texten är tudelad, och vardera delen är en egen liknelse om himmelriket. Den första delen, om skatten i åkern, berättar om att Gud älskade världen, så att han utgav sin Son för dess frälsning. Den andradelen, om pärlsökaren, berättar om hur var och en som tror på Guds Son har evigt liv.

Himmelriket är verkligen en skatt, långt värdefullare än man med mänskliga ord kan beskriva: att vara upptagen bland den Allsmäktige Gudens, hela världens uppehållares eget husfolk, att ha hans godkännande och ynnest i jämbredd med Herren Jesus Kristus, att ha alla synder och försummelser förlåtna och veta att Fadern är med en var stund, leder, fostrar och upprättar efter sin gudomliga vishet och kärlek, att veta att vad man än företar sig, har Fadern välsignat det för Jesu skull, ja, att han vänder också våra felsteg till vårt bästa - det är mer värt än all rikedom i hela världen. Himmelriket är så dyrbart, att man för det kan avstå från allt.

Konung David skriver i den 63:dje psalmen: Herre, din nåd är bättre än liv. Med Guds nåd har man allt man behöver, också om man är utan allt. Gud gör nämligen den fattige rik. När Herren Jesus hade avböjt djävulens erbjudanden om världens rikedomar, heter det, att änglar kom och betjänade honom. Vi människor blir betjänade i himmelriket - inte bara av änglar utan av Gud själv och av Herren Jesus Kristus. Himmelriket är en salig tillvaro, där alla dess invånare är ett i tron och glädjen i gemenskap med Fadern och Sonen.

Detta himmelrike kallas nu i texten för en skatt som låg gömd i en åker. Åkern är egentligen Guds åker, som han har skapat, men djävulen hade kommit över den genom bedrägeri. Han hade visserligen inte lurat Gud, för Gud vet allt och hade följt med djävulens förehavanden, men han hade bedragit människorna. Hela världen var nu bliven en åker under djävulens herravälde, där han sådde sitt onda utsäde. Och det utsädet växte sedan ständigt upp till allsköns ondska, självhävdelse och gudsförakt. Det var en eländig och vedervärdig åker, där ingenting gott eller nyttigt växte.

Men redan av evighet såg Gud en skatt gömd i den åkern, och han fattade ett beslut: Han skulle köpa tillbaka hela åkern och hämta skatten därifrån. Det var ett stort och dyrt projekt att köpa åkern, men det fick kosta vad det ville. Så värdefull var skatten. Den skulle kosta hans Son livet.

Men han höll sin plan hemlig och uppenbarade ingenting för djävulen. Djävulen var ju egentligen inte heller rättmätig ägare till åkern, han bara härskade över den. Gud kamoflerade köpet av åkern så grundligt, att han lät köpet se ut som ett helt misslyckat företag. Han lät Sonens utgivande i döden se ut som ett fullständigt nederlag. Först efter det att köpet var gjort uppenbarade han vad han hade funnit i åkern.

Alltifrån det att Gud av evighet hade beslutat inom sig att frälsa världen, var både Faderns och Sonens omsorg inriktad på uppgiften. Deras kärlek till den av djävulen förtrampade åkern var gemensam. Sonen ville så gärna uppfylla sin Faders önskan, att köpa världen fri från dess synder och djävulens välde. Han såg liksom Fadern den himmelska skatten glimma där i åkern. Han fylldes av glädje vid tanken på att kunna grunda ett nådens och förlåtelsens rike, där vi människor skulle ha gemenskap med honom och Fadern.

Det berättas inte så ofta om att Herren Jesus var glad för något, men de få gånger det nämns eller skymtar fram, gäller hans glädje just detta. En kort tid före sitt lidande sade han till lärjungarna: Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Joh. 14:28. Av de orden framgår det, att han gladde sig över att få utföra Faderns goda plan. I den 40:nde psalmen säger han genom psalmisten: Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta. Ps. 40:9. Enligt Joh. 4:34 säger han till lärjungarna efter ett själavårdande samtal med en hednisk kvinna: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk." För Jesus betydde det ingenting, huruvida han själv var glad eller sorgsen. Det hade inget värde för honom - jämfört med att han fick göra fattiga syndare glada genom att mätta deras själar med livets ord. Han levde för att få göra detta och att därigenom också få utföra Faderns vilja.

Och dessutom var Jesus väl medveten om hela sammanhanget beträffande hans gång till Fadern. Han hade åtagit sig att vara alla människor ställföreträdare. Han skulle i vårt namn och som vår representant gå till Guds domstol och betala vår syndaskuld - med livet. I den stunden var alla människor juridiskt sett representerade i honom, och i hans död dog vi alla. Vi dog bort från våra synders skuld.

Men inte nog med det: När uppståndelsens morgon grydde, då uppstod vi alla i Jesu person i rättfärdig och helig gestalt och med evigt liv. När Jesus på det sättet som vår representant återförenade sig med Fadern, då kom också vi alla, hela världens åker, igen under Faderns goda hägn och vård.

Allt detta såg Jesus fram emot, när han sade till järjungarna orden 'Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern'. Men köpet var hemligt också för lärjungarna. De förstod ingenting förrän efteråt, när Jesus förklarade skrifterna för dem. Märkligt detdär, att frälsningsverket var så väl dokumenterat av alla profeterna, men ändå så obegripligt för lärjungarna. Det säger oss, att Guds ord inte kan utforskas eller förstås av mänskligt förnuft, utan Gud måste öppna sitt ord för oss genom sin Ande.

Så köpte Gud alltså världen tillbaka från dess synd och från djävulens välde. Med priset av sin Sons liv vann han åt oss hela himmelriket med dess rättfärdighet, frid och salighet. Djävulen blev genom Kristi verk fråntagen sin dispositionsrätt över våra samveten. Han kan inte längre anklaga oss för synd, eftersom Kristus har burit och borttagit den och med sitt blod köpt oss fria ifrån den. Vi är åter upptagna med Kristus i Faderns gemenskap och har hans välsignelse för både tid och evighet.
_____________________________

45. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor.
Himmelriket är inte ett avgränsat och tomt område. Det består av liv, av människor. Det består av alla människor som Herren Jesus med sitt blod har friköpt från djävulens välde, däribland du och jag. Vi är nämligen alla i ljuset av åkerköpet eller Kristi verk en samling rättfärdiga, heliga och saliga människor. Så ser Gud Fader på oss för Kristi skull. Och här kallas vi ett himmelskt rike.

Nu liknar Jesus oss vid en pärlhandlare, som söker efter vackra pärlor. Men är det faktiskt så, att vi är ivriga efter att hitta de riktigt värdefulla andliga och himmelska pärlorna. Är det inte fastmer så, att vi söker det jordiska och vår egen ära? - Både ja och nej. Vi tillhör två riken: Vårt fallna kött tillhör djävulens rike, men som friköpta av herren Jesus tillhör vi himmelriket. Vårt kött söker inte efter vackra himmelska pärlor.
Man talar visserligen om sökare, och vårt köttsliga sinne söker ivrigt, men efter fel pärlor, och på fel sätt och på fel ställe. Genom mänskligt tänkande hittar vi ingenting av evighetsvärde, och det finns inga sköna pärlor i vår egen mörka själ. Nej, ingen människa söker Gud av sig själv. I den 14:nde psalmen står det: Herren skådar ned från himmelen på människors barn för att se, omdet finnes någon förståndig, någon som söker Gud. - Nej, alla äro de avfälliga, allesammans är de fördärvade.

Men nu talar Jesus inte om djävulens rike, utan om dem som han har funnit och som han genom evangeliet tar in i sitt rike. Dessa Guds rikes inbyggare ser visserligen den bittra sanningen om sitt eget fördärvade tillstånd, men just därför förstår de också vad Jesu nåd innebär. Dessa människor, som representerar himmelriket i världen, de söker ständigt Guds nåd och Kristi rättfärdighet. De hungrar och törstar efter rättfärdighet. De vet hur de ska söka och var, nämligen i Guds ord. De är som bruden i Höga visan, som säger: 'Jag vill söka honom som min själ har kär.' HV:3:2. De som har uppfattat Guds kärlek till dem i Jesus Kristus, de söker honom ständigt, och de finner honom också. Han talar till dem genom sitt ord.

46. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den.
Den som har funnit Herren Jesus Kristus som sin personlige syndaborttagare och med honom också Fadern, den människan räknar allt utom pärlan Kristus för värdelöst. Aposteln Paulus skriver: Allt som tidigare var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust. Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Fil. 3:7,8.

Egentligen kan man inte köpa den kostbara pärlan Jesus Kristus. Vi har ingenting att ge i stället. Vad vi hade, har Herren Jesu redan tagit emot, den sammanlagda bördan av våra synder och överträdelser. Och han har burit bort den i sin död. Vi måste göra då enligt uppmaningen i Jesaja 55: Upp, alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät! Ja, kom hit och hämta säd utan penningar och för intet både vin och mjölk!

Så har nu Herren Jesus med sitt blod och sin död köpt tillbaka den åker som var under djävulen och tagit fram himmelriket ur åkern. Han har tagit fram ett helt nytt människosläkte och klätt det i sin rättfärdighet till en brud åt sig.
Och nu söker denna friköpta brud honom ständigt i hans ord, för att höra hans röst och förvissa sig om hans närvaro. Hon avstår med glädje från sina egna värdelösa rättfärdighetsgärningar och förtröstar allenast på hans ställföreträdande offer.
Må Guds Ande uppenbara för oss Guds hemliga rådslut, så att vi söker och finner pärlan jesus Kristus och blir evigt saliga. Amen.

Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5
Predikningslistan - Startsidan