Stycket skrivet för en pensionärssamling i Sideby kyrka 2020

Tätt vid korset

Man brukar tala om Kanans tungomål då det är något andligt som man inte riktigt förstår. I sången Tätt vid korset, nr 392 i psalmboken, 177 i Sionsharpan, finns en del sådant Kanans tungomål.

1. Tätt vid korset, Jesus kär, hjälp mig alltid bliva, vid den hälsoflod som där liv envar vill giva!
Det sägs inte vilket kors det är fråga om här. En obevandrad kan lätt tänka att det är samma kors som Jesus talade om när han sa: 'Den som vill följa mig, den må ta sitt kors på sig och följa mig.' Jesus menade då det kors som alla kristna får att bära när man bekänner att man tror på Jesus. När man bekänner sin tro på Jesus, får man sin medfödda natur och hela världen mot sig. Och det är ju verkligen ett kors. Men kan det vara fråga om det korset i den här sången?

När man kommer till den andra versen, som börjar:
'Tätt vid korset först jag fann nåden underbara, då stämmer det inte längre med tanken på vårt eget besvärliga kors. Vi brukar ju inte förknippa vårt eget lidandeskors med någon underbar nåd. Sångförfattaren måste alltså syfta på ett annat kors, nämligen Jesu kors, det som han led och dog på. Det är Jesu kors hon vill vara nära, där hon har fått del av en livets hälsoflod.

Versen fortsätter: vid den hälsoflod som där liv envar vill giva!
Hälsofloden är evangeliet om syndernas förlåtelse, och syndernas förlåtelse innebär att Gud är nådig mot oss på grund av Jesu korsdöd i vårt ställe. I uppenbarelseboken beskrivs evangeliet med orden 'en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron.' Upp. 22:1. Det är en verklig hälsoflod, inte bara för vår själ här i tiden, utan med verkningar in i evigheten.

Andra versen lyder:
2. Tätt vid korset först jag fann nåden underbara. Tätt vid korset först jag såg morgonstjärnan klara.
I korsets närhet har författaren fått uppleva Guds underbara nåd, och har fått upp sina ögon för något som hon kallar 'den klara Morgonstjärnan'. Vad är då den klara morgonstjärnan? Det får vi svar på i Uppenbarelseboken. Herren Jesus säger där (Upp. 22:16) att han själv är den klara morgonstjärnan. Men vad menas med det då? Aposteln Petrus skriver om morgonstjärnan (2 Petr. 1:19) att '...ni gör rätt i att hålla er till det profetiska Ordet...tills dagen gryr och Morgonstjärnan går upp i era hjärtan.' Petrus menar att om vi läser profetiorna om Jesus ordentligt, så ska vi bli övertygade om att Jesus är den som avses där och att han verkligen har kommit för att genom sin offerdöd frälsa oss från våra synder. Och Petrus menar att profetiorna då inte bara ska ge oss en viss kunskap om Jesus, utan att den kunskapen kommer att gå oss till hjärtat och bli vår personliga skatt, 'dagen gryr för oss och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan.' Det blir solklart för oss vad Jesus och hans verk betyder för oss.

Hur kan den då bli en personlig skatt? - Också det får vi fram genom noggrann läsning av ' det profetiska Ordet' som Petrus talar om. Där talas nämligen om syndafallet, det som i förlängningen förgiftade oss alla, så att våra sinnen i grund och botten är fyllda av allt annat än kärlek till vår Skapare och han önskemål. När vi upplever det hos oss själva, och inser, att vi inte kan krypa ur vårt eget skinn, då finner vi det skönt att få gå till Jesus kors och påminna oss om att han genom sin offerdöd har gjort oss rena och dugliga inför Gud.
Just det har Fanny Crosby upplevt och därför vill hon att Jesus ska hjälpa henne att förbli kvar tätt vid hans kors, hon vill bli kvar där, så att hon aldrig glömmer att Jesus genom sin korsdöd har gjort henne ren och rättfärdig, hon vill bli påmind om det i synnerhet de stunder då hon ser hur bunden hon är i sin själviska och gudsfientliga natur.

Ordet 'tätt' är mycket innehållsrikt. Att vara tätt vid korset är att inte börja tumma på sanningen att Jesu frälsningsverk har gett oss fullkomlig rättfärdighet - utan något som helst tillägg från vår sida. Fanny kände till hur vårt köttsliga sinne kan bedra oss, så att vi börjar räkna med vår egen andlighet och gudsfruktan som nån sorts bidrag till vår frälsning och salighet. Om vi gör så, är vi redan långt från Jesu kors. Jesus vill vara vår frälsare helt och hållet, inte delvis. Vår andlighet och gudsfruktan duger inte inför Gud.

Ordalydelsen 'Morgonstjärnan klara' säger just detsamma. Ordet 'klara' finns inte där bara för rimmets skull. Evangeliet om Jesu kors betydelse är verkligen klart, liksom 'livets flod' i uppenbarelseboken är klar som kristall. När en lära sägs vara klar menar man att den är begriplig. Men ifråga om evangeliet om Guds nåd genom Kristus avses något mycket mera än att den är begriplig. Det är fråga om en fullständigt ren nåd, som ges åt oss utan någon som helst vår förtjänst eller vårt bidrag. Barndopet är en ypperlig illustration till detta. Barnet får del av all Guds nåd innan det hinner åstadkomma något i andligt avseende. Ifråga om evangeliet om Guds nåd finns det inga förbehåll. Nåden i Kristus gäller alla människor. När Jesus dog på korset, då hade han med sitt blod betalt och tagot bort alla människors alla synder, så som Johannes Döparen föutspådde, när han sa: 'Se Guds Lamm som tar bort världens synd'.

Refrängen börjar:
Korset blott, korset blott må förbli min ära!
Hur kan Jesu kors vara en ära för mig? Att han dog under mina synder är väl bara ett bevis på att jag är en syndare? Att vara orsak till en annans död är ju ingen merit att bli ärad för. Nej, äran ligger i resultatet av hans död. Hans död i mitt ställe gjorde mig ren från alla mina synder och rättfärdig så att jag duger för Gud. Det är något som jag ska värdera högt och vara stolt över. Inte alls över något som jag har åstadkommit utan över Jesu verk och över honom, som älskade mig så högt att han gav sitt liv för mig. Och jag får berömma mig t o m av Gud Fader, som älskade mig så att har utgav sin ende son i döden för mig. Det må väl vara en ära om något. Sådant förstår inte världen, och därför blir sångens ord för dem bara tomma ord så länge de inte tar till sig det som predikas.

Tredje versen lyder:
3. Tätt vid korset! O Guds Lamm, ställ dess bild framför mig, och att i dess skugga gå ständigt villig gör mig!
Versen säger med andra ord detsamma som den första. Fanny Crosby känner, i likhet med alla sant kristna, sin svaghet. Köttets sinne, som vill blanda sig i andliga ting, vill inte erkänna hur fullständigt beroende vi är av Guds nåd på grund av Jesu verk. Vi lockas att räkna med egna förtjänster för vår frälsning och salighet. Men Jesus kan hjälpa oss genom sitt ord mot sådana frestelser.

Sista versen lyder:
4. Tätt vid korset vill jag så hoppas, bida, vaka, tills jag frälst på himlens strand evig fröjd får smaka.
Det är annorlunda med att hoppas på de himmelska tingen än på något på jorden. Den som hoppas på det himmelska hoppas aldrig förgäves, eftersom det hoppet har en fast grund i vad Jesus har åstadkommit på sitt kors. Hans verk för oss är för evigt bestående. Därför får vi tryggt bara vänta på den dag, då vi 'frälsta på himlens strand evig fröjd får smaka'. Och därför underkastar vi oss också gärna med sångförfattaren den kamp som det innebär att vara vakande i korsbudskapet om Guds fullständiga nåd, så att vi inte grumlar det klara och livgivande evangeliet varken för oss själva eller andra.