Vad vill Herren säga oss genom Jobs bok?

Tala rätt om Herren Gud!

 

Om du inte talar rätt om Herren Gud ådrar du dig hans vrede. Det fick gudsmannen Jobs tre vänner, Elifas, Bildad och Sofar erfara. I slutet av Jobs bok säger Herren till Elifas, den tongivande av de tre: "Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort. Tag er därför nu sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Job ska be för er. Jag ska visa nåd mot honom och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat." Job 42:7-8.

Förseelsen att inte tala rätt om Herren är så svår, att det krävs ett stort offer för att återställa det brutna förhållandet. Dessutom duger inte längre vår egen bön, utan en annan, en medlare måste be för oss. Detta och användningen av sjutalet, som är symbolen för nådeförbundet i Kristus, är i detta sammanhang en direkt anspelning på Jesu offer och hans bön för oss. Fadern har godkänt Jesu offer och hört hans bön för oss, så att det goda förhållandet mellan Gud och oss nu är återställt.

Vad hade då Job talat rätt om Herren Gud, vilket de tre vännerna inte hade gjort? Jobs ord om Herren förefaller flyktigt sett allt annat än rätta. Han anklagar Herren för orättvisa för att han plågar Job så svårt trots att han inte vet med sig att han skulle vara skyldig till ett sådant straff. Job anser sig oskyldig, 9:21, och anklagar Herren också för att han låter det gå väl för ogudaktiga. 21:7f. Job sammanfattar sin anklagelse mot Gud med orden "Både den skyldige och den oskyldige förgör han." 9:22.

Nyckeln till att förstå Jobs och hans vänners resonemang ligger i förståelsen av ordet 'rättfärdig'. Job ansåg sig själv vara rättfärdig, 32:1, 27:6, på liknande sätt som fariseerna på Jesu tid och den rike mannen i Mark. 10:20. Denne sade till Jesus: "Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Det som den rike mannen menade sig ha hållit var buden 'Du ska inte mörda, Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte stjäla, Du ska inte vittna falskt, Du ska inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.' Det var då inte fråga om hjärtats inställning utan bara om den yttre handlingen. På samma sätt tänkte också Job och hans vänner. Job beskriver sina egna goda gärningar i ett helt kapitel, det trettioandra. Herren förnekar inte att Job var en from man. Han säger om honom: "På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda." 1:8. Men den fromheten var relativ och gällde bara i jämförelse med andra syndare. I jämförelse med Guds verkliga rättfärdighetskrav var den värdelös.

De tre vännerna resonerade som så, att då Gud inte kan vara orättvis, måste Job ha gjort någon mycket svår synd. Och då Job inte ville bekänna synden och omvända sig, utan höll fast vid sin oskuld, ansåg de honom vara ogudaktig. Det blev således en svår schism mellan dem och Job. De kunde inte trösta honom under hans lidande utan fortfor att anklaga honom för ogudaktighet. Job å sin sida anklagade vännerna för hårdhet och Gud för orättvisa.

Kärnan i vännernas tankegång, och till en början också Jobs, var att Gud tar hänsyn till människans gärningar: om man håller sig from och syndfri på nämnda yttre sätt, då är Gud nådig, men om man syndar uppenbart, då straffar han med timliga olyckor. Denna åsikt var allmän också på Jesu jordiska tid och Jesus vände sig bestämt mot sådana tankar. Joh. 9:2. Luk. 13:3f. Inför Gud är ingen mer eller mindre syndig än andra. Alla är värda fördömelse och är i behov av att bli omvända till tro på nåden genom Jesus för att undgå evigt straff.

I motsats till vännerna kom Job under sitt lidande fram till, att Herren inte tar hänsyn till människors relativa fromhet. 9:22. Till en början anklagade han Gud för detta. Men efter att en man vid namn Elihu och även Herren själv hade motsagt Job, ångrade han sig och tog tillbaka sina ord. Han anklagade inte Gud längre för orättfärdighet. I varje fall var Jobs slutsats om Gud rätt: Gud är så hög över alla människor, att det inför honom inte finns någon verklig skillnad mellan människor. Därför handlar Gud inte orätt, när han låter solen lysa eller hagel falla över både fromma och mindre fromma.

Allt kött är redan från födelsen dömt till evigt straff genom benägenheten till synd, vi kallar det arvsynden. Egna försök att förtjäna Guds ynnest genom så kallade goda gärningar har ingen som helst betydelse inför Gud, eftersom allt i oss är syndbefläckat och våra egna böner därför inte kan bli hörda. Elihu framhöll, att det behövs en frälsare eller medlare, som betalar lösepenning för oss och ber för oss, så att det goda förhållandet till Gud blir återupprättat. Job. 33:23-30. Detta har nu skett för oss alla genom vår Herre Jesus Kristus. Och i hans namn blir våra böner hörda.

Ordväxlingen mellan Job och hans vänner återspeglar motsatsförhållandet mellan å ena sidan de många som menar att människan måste förtjäna Guds nåd genom att beflita sig om att leva ett fromt liv och ångra sina synder och å andra sidan dem som i likhet med Job har blivit övertygade om att människan är ett intet inför Gud och att alla hennes tankar, ord och gärningar är onda i Guds ögon. Dessa vet också, att Gud handlar med människan helt efter sitt eget behag och att allt vad han gör för henne gör han av nåd och barmhärtighet på grund av Jesu Kristi offer och bön för oss. Så klargjorde Elihu också för Job, att Gud menade väl med de motgångar som han lät gå över Job. 36:15-16. Därför manade han Job att ha tålamod under lidandet och vänta på Gud. Job. 35:14, 36:21.