Hebr. 4:10-16

10 Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.
Vad är det då för en vila?
Den vilan går att beskriva. I vers 10 stod det, att det är en vila från gärningar. Och det gäller då i andlig måtto. När Herren Jesus predikade, då talade han om andliga ting, sådant som gällde hans rike, trots han talade i jordiska termer. Det gäller också här.
Guds vila, som vi får gå in i redan här och nu är en vila först och främst i hans evangelium. Vi får genom tron på hans nåd genom Sonen ge upp alla våra fåfänga strävanden att göra oss rättfärdiga inför Gud. Vi får i stället räkna med att vi genom Jesu verk redan är rättfärdiga.
Och när då den saken går upp för oss - efter det att vi utan resultat har kämpat länge för att duga inför Gud - då känner vi en oerhörd lättnad, en vila för själ och ande och dessutom en himmelsk glädje. Det blir en stor och ny personlig erfarenhet, som finns rikligt beskriven i den andliga litteraturen, förutom i bibeln också t ex i sånger. Angående den översvallande känslan av lättnad och glädje måste jag förstås flika in, att den känslan jämnar ut sig småningom under livets gång, så att den i stället blir en trygg och stilla fötröstan på Guds nåd.
Denna Guds vila börjar för den troende redan här och nu och varar i evighet. Här på jorden är det en vila i löftet genom tron och senare genom det direkta seendet. Jesus säger: Detta är evigt liv, att känna Gud och den han har sänt d v s känna Guds hjärtelag och hans välgärning mot oss genom Sonen. Vi kommer alltså in i den andliga och allra viktigaste delen av Guds eviga vila redan här och nu.

11 Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.
Israeliterna var olydiga under marschen mot det utlovade landet.

Vad gällde då olydnaden, var det mot Mose lag? Eller gjorde de större synder än alla andra människor?
Nej, det var fråga om en alldeles särskild olydnad, nämligen otro. De trodde inte på Guds löften om att få komma in i det land som han hade lovat dem. De sa t ex : Varför har Gud fört oss ut i öknen för att dö, när vi hade både mat och dryck i Egypten?

Vad kan vi lära av detta?
Överfört på oss betyder det att vi ska tro vad Gud har lovat oss i sitt evangelium, så att vi får komma in i Guds eviga sabbatsvila.

12 Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. På vilket sätt är Ordet verksamt?
- När vi läser eller hör Ordet predikas, blir vi dömda genom det. Det blir uppenbart inför Gud huruvida vi är lydiga mot Ordet om hans löften till oss genom Kristus, så att vi tror det. Eller å andra sidan om vi är olydiga, så att vi förkastar det. Ingen kommer undan. Det har stora konsekvenser att höra Guds röst via hans ord. Det gäller evigt liv eller evig död. Sedan evangeliet om Guds nåd genom Kristus har börjat förkunnas ligger tonvikten på hur man tar emot det budskapet, eftersom hela frälsningen finns hos Kristus. Den som inte tror är redan dömd, säger Jesus.

Men Guds ord är verksamt också till vår hjälp för att komma in i Guds vila, nämligen hans ord. När vi tar fasta på Ordet, då leder Guds Ande oss så, att vi förstår dels vad som är våra egna köttsliga tankar och uppsåt och dels vad som är av Gud och hans Ande. På det sättet får vi kännedom både om oss själva som syndare och om Herren Jesus som Frälsaren. Den som tar fasta på Ordet och tror på Guds Son, d v s på vad han har gjort för oss, går inte förlorad utan går strax in i Guds vila.

13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.
Vad är det fråga om här? Jesus har ju enligt Johannes döparens ord tagit bort hela världens synd inför Gud. Vad är då detta?

Denna vers gäller inte Mose lag och våra synder mot den. Kristus har borttagit hela världens synd. Versen gäller i stället vårt förhållande till evangelium. Det är den enda och svåra fördömande synden. Gud ser nämligen om vi försöker tillkämpa oss hans ynnest med egna krafter eller om vi har fallit till föga och åberopar hans nåd i Kristus.

Det är skäl att alltid komma ihåg, att alla synder är borttagna av Guds Lamm, Jesus Kristus. Det kommer också fram av Jesu ord i Matt 25. Vid domen räknar Konungen inte upp några synder, som de har gjort, som står på hans vänstra sida. Han tar i stället fram saker som de inte har gjort, nämligen sådant som har att göra med deras inställning till honom själv. Han för i bevis, att de inte har tagit till sig hans ord om syndernas förlåtelse. För om de hade gjort det, så skulle dessa haft en helt annan inställning gentemot de troende, som han kallar sina minsta. Om de inte har älskat dem, så har de inte heller älskat honom själv. Han säger till dem: Jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig. Matt. 25.41 f.

Den fullkomlige översteprästen

Översteprästens ämbete hade en central funktion i den gamla mosaiska ceremonilagen. Men det var bara en förebild till Jesu översteprästerliga uppgift. Nu hade den verklige översteprästen Jesus Kristus kommit.

14 När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son,
Ordet 'nu' antyder, att saken hade varit på tal och att brevets läsare kände väl till den.

Vad betyder 'stigit upp genom himlarna'? Visst hade Herren Jesus farit upp till Gud, men vad betyder det i detta sammanhang?
Det är en beskrivning på skillnaden mellan Jesus Kristus och alla de föregående översteprästerna. Dessa kunde inte själv ta bort några synder utan bara hänvisa till en kommande Frälsare. Jesus är den verklige och slutlige Översteprästen, som svarar för oss inför Gud. Han for upp till sin Fader i himmelen via korsdöden för världens synder. Och han fick Faderns godkännande för sitt verk genom att han uppväckte honom från de döda.

låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.
Vilken bekännelse är det här fråga om?
- Naturligtvis allt om den utlovade och från himlen komne Frälsaren Jesus Kristus - i motsats till att inte tro budskapet om honom. Författaren säger detta mot bakgrunden av att både icketroende judar och hela världen i övrigt pressade de troende på allt sätt för att få dem nedtystade. Och vi kan konstatera, att detta händer alltjämt.

15 Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd.
Vilken frestelse?
- Frestelsen att inte hålla fast vid vår bekännelse. Se också Matt. 26:41. 'Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse.'
Vi ska hålla oss vakna så, att vi kommer ihåg Guds löften. Jesus hade lovat att stiga upp från de döda och komma tillbaka till dem. Det som vi frestas till i stunder av förtryck är till att avfalla från tron på Guds löften. 'Anden är villig, men köttet är svagt' sa Jesus. Köttet faller vid minsta övertalning. Det är anden som ska hållas vid liv med Guds ord, som kan bevara.

16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
Judarna kände till nådastolen eller - tronen i templet. 2 Mos. 25:17 beskrivning av nådastolen, 3 Mos. 16:2 Gud talar från nådastolen, 13, försoningsritualen 14, 4 Mos. 7:89 Gud talar från n.
Nådens tron är nu evangeliet om Guds nåd på grund av Jesu offer - eller med ett ord: Jesus.