Sparat i datorn 25.3.2014

Bibelstudium över Joh. 15:20-27

 

20. Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord.

Lärjungarna hade säkert ingen aning om att de skulle bli förföljda, sen när Herren Jesus hade upprättat sitt rike. De föreställde sig, att det skulle bara bli att regera och ha alla fiender under kontroll. Vi kan tänka på de två lärjungarna, som ville sitta på var sin sida om Jesus och regera. Men Herren Jesus var ju inte kommen för att regera på jordiskt sätt. Därför måste han riktigt påminna dem om vad han redan hade sagt.

Matt 10:24 f. En lärjunge är inte förmer än sin lärare och en tjänareinte förmer än sin herre. Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare o s v. Har man kallat husets herre för Beelsebul, hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så.

Det finns ett band mellan en tjänare och hans herre. Det går dem lika. En annan sak är, att det finns en stor mängd falska tjänare i vår kristenhet, som inte är Kristus och hans lära trogna. De är förstås inte förföljda av världen. De har ingen bindning till Kristus. De har bindning till en annan herre, nämligen lögnens furste djävulen. Och där gäller samma regel: Så som det går honom, så går det också med hans undersåtar. Det går mycket illa.
Ett gott kännetecken på Herrens trogna tjänare är att de blir förföljda av världen på grund av att de bekänner Kristi lära.
Bandet mellan Herren Jesus och hans trogna kan man se också i det, att de människor som har tagit emot Kristi ord, tar emot samma ord också från hans tjänare, eftersom de känner igen det som Kristi ord.

21. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom, som har sänt mig.
Namn betyder i bibeln, som känt, detsamma som personen själv och hans livsuppgift. Man kan omskriva textorden med: för att jag är den jag är och gör det jag gör. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Matt 5:11.

Att känna Fadern borde egentligen vara detsamma som att känna Jesus, eftersom Jesus är Faderns ansikte och ett med honom. Men eftersom Jesus här skiljer på sig själv och Fadern, kan vi tänka på deras olika uppgifter. Jesus som Frälsaren står för Guds barmhärtighet, och Fadern är då den helige och omutlige, som kräver rättfärdighet.

Om judarna hade lärt känna Guds helighet och rättfärdighet genom skrifterna i stället för att misstolka dem, så hade de tagit emot Jesus som sin Frälsare. Men de tog inte Guds lag på allvar, och då förstod de sig inte heller på nåden och behövde ingen andlig Messias, som förlåter synder. De kände inte Fadern. Och just därför tog de anstöt av Jesus som frälsare för syndare. De ansåg sig inte vara syndare.

22. Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd.

Jesus sade: Om ni vore blinda, skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni, att ni ser. Därför står er synd kvar. Joh 9:41.

Den tjänare, som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer. Luk 12:47-48.

Visst hade Jesus predikat för judarna och påpekat deras fel, och strängt dessutom. Men de hade slagit det ifrån sig. När Gud talar, vad det än är fråga om, då är det allvar å färde. Vi kan bara tänka på det som Jesus har sagt ifråga om evangeliets predikan: Den som inte tror det, han är redan dömd. Joh 3:18.

23. Den som hatar mig, hatar också min Fader.

Den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Luk 10:16.

Det finns ett band mellan Fadern och Sonen på samma sätt som mellan Sonen och hans trogna. Herren Jesus har talat om det, bl a här i samma kapitel, hur Fadern och han är ett. Folk säger ibland att de tror på Gud, men om de inte tror på hans Son som den Frälsare, som Fadern har sänt, så ljuger de. Man kan inte tro på Gud, om man inte tror på hans Son. Och inte heller kan man hata Sonen, utan att också hata också Fadern, som har sänt Sonen.

24. Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader.
25. Så skulle det ord uppfyllas, som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning
. Läs Ps. 35:19-27!

De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig, de som är mina fiender utan orsak. Ps 69:5.

26. Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig.

Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Joh. 14:26.

Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig; om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre; om dom, ty denna världens furste är dömd. Joh. 16:7 f.

Ordet 'dock' (som har lämnats bort ur folkbibeln) syftar på det som Jesus talat i det föregående om människornas hat mot Jesus och hans efterföljare. Judarnas hat var ett exempel på hur omöjligt det är för människan att omvända sig själv och ge sig ett nytt och rätt sinnelag. Den enda möjligheten till frälsning från människans nedärvda onda sinnelag kommer genom Guds Andes undervisning. Anden kallas därför Hjälparen - men inte med den bland oss vanliga innebörden att han ger en handräckning till något som vi åstadkommer, utan så att han själv åstadkommer hela vår omvändelse och sinnesändring.

Att Anden utgår från Fadern betyder dels att Anden verkar på Faderns initiativ, att Fadern styr Andens verksamhet suveränt så som han vill och behagar, och dels att Andens verksamhet bland oss är ett utslag av Faderns gudomliga kärlek till oss, en kärlek som ingen förtjänar eller ens har förstånd att be om.

Andens undervisningsmaterial är evangeliet om frälsningen genom Jesu död för världens synd. Evangeliet är det enda som är kraftigt nog till att åstadkomma ett nytt och andligt liv och sinnelag hos människan.

27. Också I kunnen vittna, eftersom I haven varit med mig från begynnelsen. Apg. 1:8,21. 5:32.

Likasom Anden skulle vittna om Jesus och hans verk, så hade också lärjungarna redan då något att berätta om Jesu gärningar från det som de hade bevittnat.