Kort om SLEF
Mission och Estlandskontakter

Den evangeliska rörelsen i Finland, som hade uppstått under mitten av 1800-talet med Fredrik Gabriel Hedberg som ledare, bildade år 1873 Lutherska Evangeliföreningen i Finland. Denna var tvåspråkigt finsk-svensk.
Till en början kanaliserade föreningen sin mission helt via Finska Missionssällskpet, som den evangeliska rörelsen var med om att starta, men 1902 upptog man egen mission i Japan. Föreningen delades språkligt år 1922, och den svenska delen fick namnet Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF). Denna svenska förening fortsatte några decennier med mission i Japan tillsammans med den finska föreningen Suomen Lutherilainen Evankeeliumiyhdistys (SLEY), men upptog år 1963 egen mission i Kenya. SLEF har hittills (2008) hunnit sända sammantaget ett trettiotal missionärer till Kenya. Sedan år 2007 är SLEF också verksamt i ett av länderna i Främre Asien. I landet där verksamheten bedrivs utlovas //religionsfrihet //i landets grundlag. I verkligheten är klimatet kärvt för dem som vill sprida evangeliet.

SLEF:s kontakter till Estland tog sin början redan innan Estland återfick sin självständighet. I samband med ett besök i Estland av Evangeliska Ungas kör (senare Evangelicum) sommaren 1989 inbjöds några lärare i Nuckö gymnasium att studera svenska vid Evangeliska folkhögskolan i Österbotten (EFÖ), som den hösten var i trängande behov av mera studerande. Tre antog inbjudan och dessutom ett par andra personer, varför fem stipendiater kunde inledde sina studier samma höst.

Dessa estniska elever vid EFÖ fick som övningsuppgift att översätta några kristna skrifter, och SLEF:s estlandskommitté, som just hade bildats, beslöt trycka skrifterna. Lääne-Nigula församling åtog sig via ett samarbetsavtal att sprida skrifterna. Detta var början till SLEF:s verksamhet i Estland.

Ett stort samarbetsprojekt de första åren var att ordna en kurs för estniska söndagsskollärare i augusti 1992 på EFÖ i Vasa med stöd bl.a av SLEF. Praktiskt ordnades det så att svensk undervisning simultantolkades till estniska. SLEF gav också ut några arbetsböcker för söndagsskolorna, Minu oma vihik. Beredskap fanns att ge ut mera söndagsskolmaterial, men estniska önskemål och SLEF:s möjligheter sammanföll inte.

Arbetet utvidgades. 1 oktober 1995 överenskoms med EELK Lääne-Nigula församling att en i församlingen anställd, Heikki Mutso, skulle arbeta halvtid för SLEF. Från 1 november 1997 anställdes Heikki Mutso som heltids medarbetare i Estland med EELK Lääne prosteri som formell arbetsgivare. Heikkis arbete bestod i ungdomsarbete, mest inom scoutrörelsen. I den verksamheten fortsätter Mutso ännu när detta skrivs (mars 2008).

För skriftskolundervisningen har SLEF gett ut en lärobok under namnet Väike usuõpetus (Lilla trosläran). SLEF har också spelat in sång och musik med olika körer, som församlingarna sedan har gett ut som C-kassetter eller CD-skivor.

Småningom upptog SLEF också direkt predikoverksamhet i Estland. Sedan EELK genom sin dåvarande ärkebiskop Jaan Kiivit d.y. vänt sig till missionsorganisationer i utlandet med begäran om missionärer till Estland, har SLEF gjort punktinsatser i Estland med förebild i den egna predikoverksamheten i Finland. Minst ett par gånger i året besöker präster och predikanter olika församlingar och predikar i deras gudstjänster. Detta arbete har numera också utvidgats till några brödraförsamlingar.

I detta arbete vill SLEF också uppmuntra sångverksamheten och arbetar med att språkligt modernisera och harmonisera sånger bl.a. ur sångsamlingen Laulud Talle kiituseks, som gavs ut i Estland i början av 1900-talet.

I SLEF finns också beredskap att ytterligare engagera sig i ungdomsverksamheten. Det blir intressant att se vart Gud leder oss på den vägen. Han har hittills fört uppgifter i SLEF:s väg i Estland och vi väntar att han allt fort gör det. SLEF har ingen annan önskan än att sprida evangelium till så många som möjligt. Någon strävan till kyrkopolitisk eller annan makt har SLEF inte, utan vill i allt vara Ordets ringa tjänare.

En viktig milstolpe i samarbetet med Estlands evangelisk-lutherska kyrka (EELK) uppnåddes då man år 2004 sände ut en gemensam missionär till Kenya, Rael Leedjärv.

 

Startsidan